Förklaring om tillgänglighet

 

Gasteinertal Tourismus GmbH, med säte i Bad Hofgastein, strävar efter att göra sin webbplats tillgänglig i enlighet med § 4c i Salzburgs deltagandelag om genomförande av Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2016/2102 av den 26 oktober 2016 om hindersfri tillgång till offentliga myndigheters webbplatser och mobila applikationer (EUT L 327, 2.12.2016, s. 1).

Detta tillgänglighetsutlåtande gäller för webbplatsen www.gastein.com.

 

Status för överensstämmelse med kraven

Denna webbplats är endast delvis kompatibel med efterlevnadsnivå AA i "Web Accessibility Guidelines - WCAG 2.1" enligt den tillämpliga harmoniserade europeiska standarden "European Standard EN 301 549 V2.1.2 (2018-08)" på grund av följande inkompatibiliteter.

 

Icke-tillgängligt innehåll

a) Inkompatibilitet med lagen om webbtillgänglighet (WZG) som genomför direktiv (EU) 2016/2102.

De alternativa texterna på vår webbplats kräver fortfarande en genomgående granskning, vilket är anledningen till att framgångskriteriet WCAG 1.1. alternativa texter endast är delvis uppfyllt. Vi arbetar för att implementera lämpliga alternativa texter för nytt innehåll omedelbart och för äldre innehåll i nästa utvecklingscykler, senast i slutet av 2021.

Flera element på hela sidan har inte tillräcklig kontrast, varför kravet (WCAG 1.4.3. Kontrast minimum) inte kan uppfyllas helt. Eftersom det huvudsakligen rör sig om element med blå/vit kontrast, men detta motsvarar våra CD-färger, kommer detta att kunna åtgärdas först efter en revidering av vår företagsidentitet.

"Bold" taggen används för att formatera text. Dessutom används inte html-elementen

<main> och

för att dela upp sidan i specifika regioner. Därmed uppfylls inte WCAG:s framgångskriterium 1.3.1. (information och relationer).

Referenser med Aria-etiketter anges även om målet för referensen inte finns.
Detta innebär att WCAG:s framgångskriterier 1.3.1 (info och relationer) och 4.1.2 (namn, roll, värde) inte uppfylls.

Formulärfält har ibland ingen eller mer än 1 etikett angiven. Därför kan syftet med etiketten inte tydligt tilldelas i vissa fall. Detta innebär att framgångskriterierna 2.4.6 (rubriker och etiketter) och 3.3.2 (etiketter och instruktioner) inte uppfylls.

För att uppnå WCAG:s framgångskriterium 2.1 Tangentbordstillgänglighet måste det dessutom vara möjligt att öppna huvudmenyn så att underpunkterna i vår navigering kan hanteras på ett adekvat sätt med tangentbordet. Detta fungerar ännu inte korrekt. Det aktiva objektets visuella fokus är inte markerat.

Vissa länkar på webbplatsen innehåller ingen text, eller så finns det tomma länkar, så WCAG framgångskriterium 2.4.4 (länksyfte i sammanhang) är inte helt uppfyllt.

Dessa brister kommer att åtgärdas av vår tekniska avdelning i nästa utvecklingscykel, senast i slutet av 2021.

För WCAG:s framgångskriterium 3.1 Läsbarhet har vi slumpmässigt kontrollerat vår webbplats för delar på främmande språk. Om du hittar några andra uttryck som behöver markeras, vänligen meddela oss.

Presentationen av våra webbsidor baseras på aktuella tekniska möjligheter och standarder. Vi har slumpmässigt kontrollerat i vilken ordning element i huvudinnehållet tekniskt sett visas. Om du upptäcker problem i samband med enskilda element ber vi dig att lämna dina förslag till oss.

Vi har också stickprovsvis kontrollerat vår webbplats med avseende på visuella animationer samt ljud- och videofiler. Om du hittar audiovisuellt innehåll för vilket du fortfarande behöver textalternativ eller undertexter, eller animationer som fortfarande kräver mekanismer för avbrott, vänligen meddela oss.

 

b) Innehållet omfattas inte av tillämplig lagstiftning

Tidsbaserade medier för direktsändning, t.ex. webbkameror

Kart- och sjökortstjänster online

PDF-dokument och Office-dokument, främst äldre sådana, är inte tillgängliga. Till exempel är PDF-dokument inte taggade, så de kan inte förstås och användas av skärmläsaranvändare, eller kan bara användas otillräckligt. Detta innebär att WCAG:s framgångskriterium 4.1.2 (namn, roll, värde) inte uppfylls.

c) Oproportionerlig belastning

Vissa av våra videor har ingen ljudbeskrivning. Detta innebär att WCAG:s framgångskriterium 1.2.5 (inspelad ljudbeskrivning) inte uppfylls. Vi anser att en åtgärd skulle innebära en oproportionerligt stor börda enligt tillgänglighetsbestämmelserna.

 

Förberedelse av detta tillgänglighetsutlåtande

Detta uttalande har upprättats den 05/05/2021.

Bedömningen av webbplatsens överensstämmelse med WCA för att genomföra kraven i direktiv (EU) 2016/2102 tog formen av ett WCAG 2.1-självtest på överensstämmelsenivå AA. Hemsidan, en sida med standardinnehåll (Bad Gastein), en sida med detaljer om boendet och ett formulär (gruppförfrågningar) kontrollerades. Innehållet på enskilda sidor kontrolleras regelbundet av webbredaktionen när nytt innehåll publiceras.

Detta uttalande uppdaterades senast den 05.05.2021.

 

Feedback och kontaktuppgifter

Erbjudandena och tjänsterna på denna webbplats förbättras, byts ut och utökas ständigt. Användbarhet och tillgänglighet är av stor betydelse för oss.

 

Om du märker några hinder som hindrar dig från att använda vår webbplats och som inte beskrivs i detta uttalande, vänligen kontakta oss via e-postadressen info@gastein.com.

 

Kontaktuppgifter:

Gasteinertal Tourismus GmbH
Gasteiner Bundesstrasse 367
5630 Bad Hofgastein
Österrike

Tfn: +43 (0) 6432 / 3393-0
Fax: +43 (0) 6432 / 3393 120
E-post: info@gastein.com

Verkställighetsförfarande

Om du inte får ett tillfredsställande svar från ovanstående kontaktalternativ kan du vända dig till ombudsmannens kontor för tillgängligt internet och mobila applikationer i delstaten Salzburg genom att lämna in ett klagomål. Klagomålet kommer att granskas för att fastställa om det har skett en överträdelse av bestämmelserna i Salzburgs webbtillgänglighetsförordning av organ i delstaten, kommunerna, kommunförbunden och de självstyrande organ som inrättats genom delstatslag. Om klagomålet är berättigat ska ombudsmannens kontor utfärda rekommendationer för åtgärder till delstaten eller de berörda juridiska personerna och föreslå åtgärder för att avhjälpa de aktuella bristerna. Ytterligare information om klagomålsförfarandet finns på webbplatsen för ombudsmannens kontor för tillgängligt internet och mobila applikationer