Prohlášení o přístupnosti

 

Společnost Gasteinertal Tourismus GmbH se sídlem v Bad Hofgasteinu usiluje o zpřístupnění svých internetových stránek v souladu s § 4c salcburského zákona o účasti, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2102 ze dne 26. října 2016 o bezbariérovém přístupu na internetové stránky a do mobilních aplikací subjektů veřejného sektoru (Úř. věst. L 327, 2.12.2016, s. 1).

Toto prohlášení o přístupnosti se vztahuje na internetové stránky www.gastein.com.

 

Stav slučitelnosti s požadavky

Tyto webové stránky jsou pouze částečně kompatibilní se stupněm shody AA "Pokynů pro přístupnost webových stránek - WCAG 2.1" podle platné harmonizované evropské normy "Evropská norma EN 301 549 V2.1.2 (2018-08)" z důvodu následujících nesrovnalostí.

 

Nepřístupný obsah

a) Nesoulad se zákonem o přístupnosti webu (WZG), kterým se provádí směrnice (EU) 2016/2102.

Alternativní texty na našich webových stránkách stále vyžadují komplexní kontrolu, a proto je kritérium úspěšnosti WCAG 1.1. Alternativní texty splněno pouze částečně. Pracujeme na okamžitém zavedení vhodných alternativních textů pro nový obsah a pro starší obsah v dalších vývojových cyklech, nejpozději do konce roku 2021.

Několik prvků na celé stránce nemá dostatečný kontrast, proto nelze požadavek (WCAG 1.4.3. Minimální kontrast) zcela splnit. Vzhledem k tomu, že se jedná především o prvky s modrým/bílým kontrastem, který však odpovídá barvám našeho CD, bude možné tento nedostatek napravit až po revizi naší korporátní identity.

"Tučný" tag se používá k formátování textu. Rovněž html prvky

<main> a

se nepoužívají k rozdělení stránky na určité oblasti. Není tedy splněno kritérium úspěšnosti WCAG 1.3.1. (informace a vztahy).

Odkazy s označením Aria jsou uvedeny, i když cíl odkazu není přítomen.
To znamená, že nejsou splněna kritéria úspěšnosti WCAG 1.3.1 (informace a vztahy) a 4.1.2 (název, role, hodnota).

Formulářová pole někdy nemají zadán žádný štítek nebo mají zadán více než 1 štítek. Proto v některých případech nelze jednoznačně přiřadit účel štítku. To znamená, že nejsou splněna kritéria úspěšnosti 2.4.6 (nadpisy a popisky) a 3.3.2 (popisky a pokyny).

Dále, aby bylo splněno kritérium úspěšnosti WCAG 2.1 Přístupnost z klávesnice, musí být možné otevřít hlavní nabídku tak, aby bylo možné dílčí položky v naší navigaci adekvátně ovládat pomocí klávesnice. To zatím nefunguje správně. Vizuální zaměření aktivní položky není zvýrazněno.

Některé odkazy na webu neobsahují žádný text nebo jsou odkazy prázdné, takže kritérium úspěšnosti WCAG 2.4.4 (účel odkazu v kontextu) není zcela splněno.

Tyto nedostatky odstraní naše technické oddělení v příštích vývojových cyklech, nejpozději do konce roku 2021.

U kritéria úspěšnosti WCAG 3.1 Čitelnost jsme namátkově zkontrolovali, zda naše webové stránky neobsahují cizojazyčné části. Pokud najdete další výrazy, které je třeba označit, dejte nám prosím vědět.

Prezentace našich webových stránek vychází ze současných technických možností a standardů. Namátkově jsme zkontrolovali pořadí, v jakém jsou technicky zobrazeny prvky hlavního obsahu. Pokud si všimnete problémů s realizací jednotlivých prvků, předejte nám prosím své podněty.

Namátkově jsme na našich webových stránkách zkontrolovali také vizuální animace a zvukové a video soubory. Pokud naleznete audiovizuální obsah, u kterého ještě potřebujete textové alternativy nebo titulky, nebo animace, které ještě vyžadují mechanismy pro přerušení, dejte nám prosím vědět.

 

b) Obsah nespadá do oblasti působnosti platných právních předpisů

Časově omezená média v přímém přenosu, jako jsou webové kamery

Online mapy a mapové služby

Dokumenty PDF a dokumenty Office, především starší, nejsou přístupné. Například dokumenty PDF nejsou označeny, takže je uživatelé čteček obrazovky nemohou uchopit a používat, nebo je mohou používat jen nedostatečně. To znamená, že není splněno kritérium úspěšnosti WCAG 4.1.2 (název, role, hodnota).

c) Nepřiměřená zátěž

Některá naše videa nemají zvukový popis. To znamená, že není splněno kritérium úspěšnosti WCAG 1.2.5 (zaznamenaný zvukový popis). Domníváme se, že náprava by znamenala nepřiměřenou zátěž podle předpisů o přístupnosti.

 

Příprava tohoto prohlášení o přístupnosti

Toto prohlášení bylo vypracováno dne 5. 5. 2021.

Posouzení souladu webových stránek s WCA za účelem implementace požadavků směrnice (EU) 2016/2102 proběhlo formou autotestu WCAG 2.1 na úrovni shody AA. Byla zkontrolována domovská stránka, stránka se standardním obsahem (Bad Gastein), stránka s podrobnostmi o ubytování a formulář (skupinové dotazy). Obsah jednotlivých stránek je pravidelně kontrolován redakcí webu při zveřejňování nového obsahu.

Toto prohlášení bylo naposledy aktualizováno dne 05.05.2021.

 

Zpětná vazba a kontaktní údaje

Nabídky a služby na těchto webových stránkách jsou neustále vylepšovány, obměňovány a rozšiřovány. Použitelnost a přístupnost jsou pro nás velmi důležité.

 

Pokud si všimnete překážek, které vám brání v používání našich webových stránek a které nejsou popsány v tomto prohlášení, kontaktujte nás prosím prostřednictvím e-mailové adresy info@gastein.com.

 

Kontaktní osoba: Mgr:

Gasteinertal Tourismus GmbH
Spolková silnice Gasteiner 367
5630 Bad Hofgastein
Rakousko

Tel: +43 (0) 6432 / 3393-0
Fax: +43 (0) 6432 / 3393 120
E-mail: info@gastein.com

Postup vymáhání

Pokud neobdržíte uspokojivou odpověď na výše uvedenou možnost kontaktu, můžete se obrátit na Úřad ombudsmana pro přístupný internet a mobilní aplikace spolkové země Salcbursko prostřednictvím stížnosti. Stížnost bude přezkoumána s cílem zjistit, zda se týká porušení požadavků salcburské vyhlášky o přístupnosti webu ze strany orgánů spolkové země, obcí, svazků obcí a samosprávných orgánů zřízených zemským zákonem. Pokud je stížnost oprávněná, vydá úřad ombudsmana zemským úřadům nebo dotčeným právnickým osobám doporučení k opatřením a navrhne opatření k odstranění předmětných nedostatků. Další informace o postupu při podávání stížností naleznete na internetových stránkách úřadu ombudsmana pro přístupný internet a mobilní aplikace